Kalendarz

I semestr 1 września 2017 r. - 31 stycznia 2018 r.
 
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  4 września
2017r.

Spotkania organizacyjne z rodzicami
(m. in. wybór Klasowej Rady Rodziców)

 5 - 8 września
2017r.
Dzień Edukacji Narodowej
 14 października
2017r.
Święto zmarłych 1 listopada 
2017r.

Dzień otwartej szkoły i zebrania z rodzicami
(informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych na I semestr)

grudzień
2017r.
Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia
2017r.

Zebrania z rodzicami
(informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej)
 24 - 26 stycznia
2018r.
Ferie zimowe 29 stycznia - 11 lutego
2018r.
 
II semestr 1 lutego 2018 r. - 22 czerwca 2018 r.
 
Wiosenna przerwa świąteczna - Wielkanoc 29 marca - 3 kwietnia
2018r.
Badanie kompetencji w klasach 3*
kwiecień 2018r.
Dla uczniów klas 1-7 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(zgodnie z rozporządzeniem MEN DzU 2010 nr 186 poz. 1245)
 30 kwietnia 2018r.
2 maja 2018r.
4 maja 2018r.
Badanie wyników nauczania języka polskiego w klasach 4, 5 i 7*
maj 2018r.
Badanie wyników nauczania matematyki w klasach 4, 5 i 7* maj/czerwiec 2018r.
Badanie wyników nauczania języka angielskiego w klasach 3-7* maj 2018r.
Dzień otwartej szkoły (zebrania z rodzicami)
(informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych)
maj
2018r.
Dla uczniów klas 1-7 dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(zgodnie z rozporządzeniem MEN DzU 2010 nr 186 poz. 1245)
1 czerwca 2018r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  22 czerwca
2018r.
Ferie letnie  23 czerwca -
- 31 sierpnia
2018r.

 * CELE BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA

a) sprawdzenie poziomu osiągnięć w zakresie opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem poszczególnych klas,
b) ustalenie typowych błędów i braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, określenie działań naprawczych,
c) wykazanie, że uświadomienie sobie (przed realizacją materiału programowego) przez nauczyciela i ucznia celów oraz zamierzonych efektów końcowych sprzyja skuteczniejszemu procesowi uczenia się i nauczania.
d) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie oceniania kryterialnego oraz wykorzystania wyników sprawdzianów.

Dla uczniów dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(...)

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013