Regulamin konkursu plastycznego SKO pt. "Moja skarbonka"

1. Organizator konkursu - Dorota Sykuła, Agnieszka Michońska
2. Cele konkursu:
a) zachęcenie dzieci do zainteresowania się tematyką oszczędzania;
b) rozwijanie kreatywności, talentów i zainteresowań dzieci w wieku szkolnym.
3. Uczestnicy:
Chętni uczniowie klas I-III.
4. Tematyka konkursu.
Uczestnicy przygotowują prace plastyczne projekty skarbonek. Liczy się oryginalny pomysł i kreatywność.
5. Termin konkursu:
Konkurs odbędzie sie w dniach 05.04.2022 - 29.04.2022r. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi dnia 05.05.2022r.
6. Zasady konkursu:
a) warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy
b) format A4
c) każdy uczestnik składa jedną pracę do świetlicy szkolnej
d) praca powinna zawierać na odwrocie informacje: imię i nazwisko autora oraz klasę, do której uczęszcza
e) prace z chwilą ich złożenia staja się własnością Organizatora i nie muszą być zwrócone uczestnikom po zakończeniu konkursu.
8. Nagrody:
a) laureaci konkursu wyłonieni przez Komisję Konkursową zostaną nagrodzeni
dyplomem oraz nagrodą rzeczową.