KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA ZACHOWANIE

 

Uczeń oceniany jest w następujących obszarach:

 

stosunek do obowiązków szkolnych,

 

 reprezentowanie i praca na rzecz szkoły,

 

 praca na rzecz klasy,

 

kultura osobista.

 

 

 

OBSZAR I Stosunek do obowiązków szkolnych

 

 

 

działanie

punkty dodatnie

punkty ujemne

częstotliwość oceny

100% frekwencji w półroczu

20

 

wychowawca - pod koniec każdego półrocza

brak spóźnień w półroczu

15

 

wychowawca - pod koniec każdego półrocza

noszenie w szkole ubrania niezgodnego WSO

 

1

wychowawca - każdorazowo

noszenie/nienoszenie stroju galowego podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych

5

5

wychowawca - każdorazowo

nieprzestrzeganie obowiązku

pozostawienia okryć w szatni lub noszenie nakrycia głowy na teranie szkoły

 

1

nauczyciel na lekcji - każdorazowo

nieprzestrzeganie zakazu używania urządzeń elektronicz-nych w czasie lekcji i przerw

 

10

nauczyciel - każdorazowo

nieodpowiednie zachowanie na lekcji, przed zajęciami i po zajęciach (na terenie szkoły)

 

1 -5

każdorazowo, za każdą godzinę lekcyjną

ucieczka z lekcji

 

5

nauczyciel na lekcji – każdorazowo

brak punktów ujemnych w półroczu

10

 

za każde półrocze bez ujemnych punktów

terminowe wywiązywanie się z powierzonego zadania

1

1

Każdorazowo

Systematyczny udział w kołach zainteresowania (frekwencja powyżej 80%) działających w szkole

10

 

Nauczyciel - na koniec półrocza

 

 

 

OBSZAR II Reprezentowanie i praca na rzecz szkoły

 

 

 

działanie

punkty dodatnie

punkty ujemne

częstotliwość oceny

aktywna praca w samorządzie uczniowskim

5 - 20

5

wpisuje

wychowawca

za każdym

razem, jeśli

uczeń nie

wywiąże się

z podjętych zobowiązań

opiekun samorządu - na koniec półrocza

udział w poczcie sztandarowym

5

opiekun pocztu - każdorazowo

pomoc w zorganizowaniu

imprezy szkolnej

5 - 10

organizator - każdorazowo

udział w konkursach na wszystkich etapach

5 - 10

organizator konkursu – każdorazowo

Aktywna praca na rzecz szkoły (np. ciasta, karma)

5 -10

organizator - każdorazowo

 

 

 

 

 

OBSZAR III Praca na rzecz klasy

 

 

 

działanie

punkty dodatnie

punkty ujemne

częstotliwość oceny

aktywna praca w samorządzie klasowym

5 - 10

1-5

1-5

 

za nie-wywiązanie się z powierzonej funkcji

10-1

na koniec półrocza

pomoc w organizowaniu imprez klasowych

1-5

każdorazowo

inicjowanie działań i ich realizacja
na rzecz klasy

1-10

każdorazowo

prace porządkowo-organizacyjne
w salach przedmiotowych (np. podniesienie krzeseł, podlanie kwiatów)

1-3

1 - 3

Każdorazowo

Samoocena klasy

1-10

 

Na koniec półrocza, punkty przyznaje zespół klasowy

 

 

 

OBSZAR IV Kultura osobista

 

 

 

działanie

punkty dodatnie

punkty ujemne

częstotliwość oceny

zachowanie podczas uroczystości szkolnych, wyjść, wycieczek,

np. kino, muzeum, kościół

5

5

opiekun wycieczki - każdorazowo

używanie wulgarnego słownictwa, gestów i rysunków

 

1-5

każdorazowo

aroganckie zachowanie
w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, koleżanek

i kolegów

 

5-10

każdorazowo

niewykonywanie poleceń

nauczycieli

 

1-5

każdorazowo

zaśmiecanie otoczenia, pisanie

po ławkach

 

1-5

każdorazowo

żucie gumy na lekcji,

picie napojów energetycznych (-10 każdorazowo), jedzenie bez zgody nauczyciela

 

1

każdorazowo

agresja fizyczna, przemoc rówieśnicza, bójki uczniowskie, zastraszanie, znęcanie się nad

koleżankami i kolegami

 

10-30

każdorazowo

celowe niszczenie mienia szkoły i rzeczy kolegów

 

5-20

każdorazowo

oszukiwanie nauczycieli, sfałszowanie podpisu, zwolnienia lub oceny

 

5-10

każdorazowo

celowe zniszczenie sprawdzianu, kartkówki, pracy klasowej, testu

 

5

każdorazowo

kradzież i wymuszenie, używanie

i palenie papierosów lub środków psychoaktywnych, picie alkoholu (także towarzyszenie w tych czynnościach)

 

50 - 100

każdorazowo

wnoszenie na teren szkoły niebezpiecznych narzędzi (gaz, pałka, kastet, nóż, łańcuchy, itp.)

i ich używanie

 

10-30

każdorazowo

nieodpowiednie zachowanie

w czasie przerw

 

1-5

każdorazowo

nieuzasadnione przebywanie w czasie lekcji na korytarzach szkolnych i przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji

 

2

każdorazowo

samowolne opuszczanie lekcji, nieuzasadnione opuszczanie terenu szkoły podczas przerwy

 

5-20

5

każdorazowo

obrażanie w Internecie pracowników szkoły lub kolegów/koleżanek

 

5-20

każdorazowo

 

 

 

OBSZAR V Praca na rzecz innych

 

 

 

działanie

punkty dodatnie

punkty ujemne

częstotliwość oceny

koleżeńska pomoc kolegom

i koleżankom w nauce

1- 10

 

każdorazowo

udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, darowizny

5-10

 

każdorazowo, nie więcej niż 50 pkt w półroczu

zbiórka surowców wtórnych:

- plastikowe nakrętki - 10 p. za min. 200 sztuk,

- baterie -10 p. za min. 100 sztuk,

- makulatura - 10 p. za min. 50 kg

10 - 50

 

każdorazowo

(w ciągu jednego półrocza uczeń może uzyskać maksymalnie 50 punktów)

pochwała lub nagana dyrektora szkoły

30 - 50

30 - 50

każdorazowo

pochwała lub upomnienie nauczyciela

5-20

5-10

każdorazowo

Zbiórka kasztanów, żołędzi

1

 

Za każdy kg- 1pkt, nie więcej niż 20 pkt