Zad. 1 Zajęcia pozalekcyjne z edukacji morskiej i żeglarskiej

· Warsztaty szkutnicze "Młody konstruktor" - budowanie łodzi. Praca metodą projektu.

Warsztaty będą rozwijać kompetencje kluczowe uczniów m. in. konstruowania jednostek pływających do wykorzystania w praktycznych zajęciach żeglarskich na wodzie. Praca warsztatowa będzie polegała na zbudowaniu łódki gotowej do zwodowania, co będzie stanowiło podsumowanie i prezentację pracy projektowej.

· Praktyczne zajęcia żeglarskie na Stawku Łabędzim, aquaparku „Trzy Fale” w ramach Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego OMEGA 9

W ramach zajęć uczniowie zdobędą podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu żeglarstwa.

· Szkolne Koła Edukacji Morskiej prowadzone metodą projektu pozwolą uczniom nabyć zdolności i umiejętności poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz ich wykorzystywania. W trakcie zajęć uczniowie będą do tworzyć, prezentować, kształcić umiejętność rozumienia złożonych informacji,
a także zdolności docierania do usług w Internecie.

· Zajęcia pozalekcyjne z nawigacji na mapie morskiej przygotowujące m. in. do udziału
w Pomorskim Konkursie o Tytuł Mistrza Nawigacji. Poprzez praktyczne zajęcia związane z edukacją morską nastąpi rozwój kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych.

· Morskie klimaty w języku angielskim – zajęcia wykorzystujące słownictwo angielskie
w edukacji morsko-żeglarskiej

Zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone metodą projektu. Uczniowie nabędą podstawową wiedzę z zakresu edukacji morskiej i żeglarskiej, poznają nazewnictwo (zarówno w języku polskim, jak i angielskim) związane z morzem.

Zad. 2 Doradztwo zawodowe

· Preorientacja zawodowa w zakresie zawodów związanych z morzem (spotkania
z przedstawicielami zawodów związanych z morzem)

Dzięki spotkaniom uczniowie zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą zawodów ściśle powiązanych z nadmorskim położeniem regionu.

Zad. 3 Zajęcia żeglarskie

3.1 Organizacja praktycznych zajęć żeglarskich w porcie m. Ustka oraz na Morzu Bałtyckim

Poprzez udział w Praktycznych warsztatach żeglarskich uczniowie nabędą wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, a także ratownictwa wodnego. Uczniowie będą mieli okazję do nauki żeglarstwa na łodziach typu Optymist oraz DZ. Dowiedzą się, jak przygotować łódki do zejścia na wodę, poznają techniczne nazewnictwo poszczególnych elementów łodzi, zasady regatowe, flagi komunikacyjne używane w żeglarstwie. Ponadto, przeprowadzone zostaną zajęcia obejmujące zasady bezpieczeństwa na wodzie, jak i na lądzie.

Zad. 4 Obozy żeglarskie

4.1 Organizacja obozów żeglarskich

Uczestnicy 5-dniowych obozów zdobędą wiedzę m. in. na temat: sprzętu ratowniczego, reguł bezpieczeństwa na wodzie, wiązania węzłów, budowy jachtu, teorii żeglowania, podstaw nawigacji morskiej oraz prac bosmańskich. Dzieci będą spędzać dni żeglując, ucząc się sterowania i obsługi żaglówek, rozpoznawania kursów względem wiatru. Wieczorem młodzi żeglarze będą spędzać czas na żeglarskich opowieściach i szantach przy ognisku.

Zad. 5 Wyjazdy edukacyjne

· Wyjazd do Przewłoki na warsztaty edukacyjne z zakresu fauny i flory Bałtyku oraz pracy rybaka zorganizowane przez Słowińską Grupę Rybacką.

Dzięki warsztatom uczniowie zdobędą niezbędną wiedzę, umiejętności konieczne przy kształtowaniu zdolności konstruktywnego porozumiewania się, wykorzystania posiadanej wiedzy podczas rozwiązywania różnorodnych problemów w ramach questingu edukacyjnego i ugruntowania pomorskiej tożsamości.

· Wycieczki krajowe: Park Rekreacyjno-Edukacyjny Sea Park Sarbsk

Poprzez udział w wycieczce wspierającej edukację morską uczniowie rozwiną zainteresowania nadmorską fauną i florą.

· Wycieczki krajowe: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Udział w lekcji muzealnej, której tematyka związana jest z działalnością człowieka na morzu – na przykład słynnymi żeglarzami i rejsami, statkami i okrętami, archeologią podwodną, historią Gdańska.

Zad. 6 Festyny/pikniki żeglarskie

· Naukowe Pikniki Żeglarskie wraz ze szkoleniem na temat bezpieczeństwa i zachowania się na akwenach wodnych śródlądowych – Słupsk, Bierkowo, Kobylnica

· Szkolne Pikniki Naukowe z elementami edukacji morskiej

Dzięki wspólnej organizacji Pikników Naukowych wzrośnie wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli świadomość lokalnej odpowiedzialności za podejmowane działania. Utrwali się przekonanie, że wszyscy, poprzez zaangażowanie we wspólne inicjatywy, mamy wpływ na kształtowanie naszej lokalnej tożsamości. Na piknikach będzie możliwość zaprezentowania przez uczniów biorących udział w projekcie własnych prac, dokonań, podzielenia się zdobytą na wszelkich zajęciach wiedzą.

Zad. 7 Przygotowanie do pracy metodą projektu

· Udział nauczycieli w szkoleniu „Metoda projektu edukacyjnego na zajęciach z zakresu edukacji morskiej” pozwoli na wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pracy metodą projektu z wdrożeniem do zajęć ogólnodostępnych, narzędzi dysku Google, planowania pracy, wyszukiwania i wykorzystania informacji na zajęciach z uczniem, korzystania z potencjału TIK nie tylko jako instrumentu poszerzającego wachlarz metod kształcenia, ale i zdobywania wiedzy do zagadnień związanych z projektem; wykorzystanie platform edukacyjnych do indywidualizacji procesu nauczania; wykorzystania metod aktywizujących uczniów.

Zad. 8 Przygotowanie do prowadzenia zajęć żeglarskich

8.1 Szkolenia dla nauczycieli w zakresie umiejętności żeglarza jachtowego – ma na celu podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej w zakresie wiedzy i umiejętności przekazywanych uczniom w ramach edukacji morskiej i żeglarskiej.

8.2 Szkolenia dla nauczycieli w zakresie umiejętności sternika motorowodnego - ma na celu podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej w zakresie wiedzy i umiejętności przekazywanych uczniom w ramach edukacji morskiej i żeglarskiej.

8.3 Kurs na nauczyciela żeglarstwa (kurs dla nauczycieli) – pozwoli na przygotowanie kadry do prowadzenia praktycznych zajęć żeglarskich z uczniami na posiadanym sprzęcie (łódki Optymist) w ramach kół żeglarskich.

Zad. 9 Inne formy wsparcia dla nauczycieli

· Udział nauczycieli w zajęciach Sieci współpracy i samokształcenia pn. “Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych" przyczyni się do wzrostu kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach pracy z uczniem oraz kształtowania kompetencji kluczowych w zakresie prowadzenia zajęć edukacji morskiej na lekcjach różnych przedmiotów, wzrostu umiejętności nauczycieli w zakresie pracy dysku Google w ramach wymiany doświadczeń, gromadzenia materiałów dydaktycznych oraz wykorzystania narzędzi pracy zdalnej do pracy w sieci.

· Szkolenia nauczycieli pod kątem wdrażania edukacji morskiej na lekcjach różnych przedmiotów pozwolą na podniesienie kwalifikacji nauczycieli szkół pracujących w ramach koncepcji - poszerzony zakres wiedzy, która będzie wykorzystywana przez kolejne lata w pracy z uczniem również w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej w procesie nauczania w celu podniesienia atrakcyjności zajęć i motywacji uczniów.

· Udział nauczycieli w warsztatach Kompetencje naukowo-techniczne w edukacji morskiej przyczyni się do wzrostu kompetencji zawodowych w zakresie pracy metodą projektu.

· Warsztaty z zakresu nawigacji na różnych przedmiotach

W programie warsztatów zaplanowane zostały: matematyczne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej, klasyczne i nieklasyczne metody określania pozycji, wykorzystanie narzędzi nawigacyjnych i publikacji nautycznych do realizacji zajęć z geografii, matematyki, przyrody i techniki z wykorzystaniem narzędzi TIK.

 

Udział w zajęciach projektowych pozwoli uczestnikom na zaciśnięcie więzi partnerskich między uczestnikami. Uczniowie rozwiną kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, jak również kompetencje obywatelskie, kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Poprzez praktyczne zajęcia związane z edukacją morską nastąpi rozwój kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych, przyczyni się to także do wzrostu samodzielności myślenia i działania poprzez motywację do uczenia się wynikającą z udziału w konkursie, wykorzystania narzędzi TIK wspierających pracę z uczniem (korzystanie z zasobów świata cyfrowego i wykorzystanie go podczas zajęć tworzenia cyfrowych zasobów edukacyjnych).