Pedagog szkolny

Dokumenty związane z pracą pedagoga szkolnego:

 • Informacja o kanałach uczenia się  cz. 1 || cz. 2
 • Raport z lat szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 (zobacz)
 • Analiza ankiet przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 8 w Słupsku zmierzająca do podniesienia jakości oferty zajęć pozalekcyjnych (zobacz)
 •  Stypendium szkolne 2017/2018

   Termin składania wniosku 04.09.2017 - 15.09.2017r. (w gabinecie pedagoga szkolnego)

  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto za sierpień 2017r.

  Wnioski będą do pobrania u pedagoga szkolnego.
  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

  Stypendium szkolne jest przyznane tylko i wyłączne na cele edukacyjne.

 • Uchwała RM Słupska || zał. 2 || zał. 3

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013