1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Stowarzyszenie otrzymało dotację z fundacji mBank na realizację projektów:

a) "Matematyka inaczej" m.in. z rodzinnym konkursem budowania z klocków Lego „Symetria wokół nas”, 

b) "Challenge Matematyczny" skierowany do uczniów klas 7-8  m.in. z wyzwaniem „Zabawa w chowanego”.

2. W październiku 2020 r. w ramach organizacji Tygodnia Kodowania i dzięki pozyskaniu funduszy z Meet and Code i TechSoup, Stowarzyszenie przeprowadziło - IV Międzyszkolny Konkurs Programowania w Scratchu na grę matematyczną dla uczniów szkół podstawowych. Tematyka konkursu skupia się wokół doskonalenia umiejętności matematycznych, a główną ideą naszego konkursu jest promowanie umiejętności programistycznych wśród młodych ludzi.

3. W ramach obchodów 30-lecia szkoły w lutym 2020r. Stowarzyszenie zakupiło:

a) dwie fotoksiążki przedstawiające historię powstania szkoły

b) kwiaty cięte i materiały do dekoracji holu i świetlicy szkoły

c) zaproszenia na uroczystości, gadżety z logo szkoły

d) materiały dekoracyjne na wykonanie ścianki patrona szkoły

e) mikrofony i elementy nagłośnienia na holu szkoły

oraz zorganizowało bal charytatywny dla pracowników, absolwentów i przyjaciół szkoły, podczas którego przeprowadzono m.in. aukcje gadżetów. 

4. Stowarzyszenie zakupiło nowy sztandar szkoły, młoteczek i gwoździe do sztandaru, szarfy i rękawiczki dla pocztu sztandarowego z funduszy zebranych na zrzutka.pl

5. Stowarzyszenie zakupiło materiały do wykonania wieńca-stroika pod pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej z okazji święta patrona szkoły, który znajduje się na ulicy Nowobramskiej.

6. Z funduszy zebranych podczas drugiego już pikniku szkolnego w czerwcu 2019 oraz balu charytatywnego w lutym 2020 r. zostało w lipcu 2020 r. zakupionych dwanaście jednostek systemowych do pracowni komputerowej klas 1-3.

Sfera działalności pożytku publicznego

Przedmiot działalności

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie Współdziałanie ze Szkołą Podstawową nr 8 w Słupsku, oraz udzielanie wszechstronnej opieki i pomocy Szkole.
Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych, projektów krajowych oraz od sponsorów na realizacje inicjatyw służących dobru uczniów, ich rodziców, nauczycieli, mieszkańców Słupsk.
Wspieranie kształtowania postaw młodzieży, wpajania i rozwijania patriotyzmu, szacunku dla wiedzy, pracy i prawdy. Działanie na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Działalność kulturalną w szczególności zakresie organizowania warsztatów i wystaw prac artystycznych, konkursów.
Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej przez działalność oświatową i wychowawczą.