L.p.

Zdarzenie

Termin realizacji

1. I semestr 01.09.2022r. - 29.01.2023r.
2. II semestr 30.01.2023r. - 31.08.2023r.
3. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczo-wychowawczych 01.09.2022r.
4. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23.06.2023 r.
5. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022r. - 31.12.2022r.
6. Ferie zimowe 16.01.2023 - 29.01.2023
7. Ferie letnie 24.06.2023 r. - 31.08.2023 r.
8. Wiosenna przerwa świąteczna 06.04.2023 - 11.04.2023r.
9. Próbny egzamin klas VIII listopad 2022r.
10. Próbny egzamin klas VIII grudzień 2022r./luty 2023
11. Egzamin klas VIII 23-25.05.2023
12. Diagnoza kl. 3 10.2022r., 05.2023r.
13. Diagnoza kl. 5 10.2022r., 05.2023r.
14. Diagnoza kl. 7 10.2022r., 05.2023r.
15. Przewidywane oceny niedostateczne za I sem. do 06.12.22, za II sem. i roczne do 19.05.23
16. Przewidywane oceny (pozostałe) za I sem. do 21.12.22, za II sem. i roczne do 06.06.23
17. Ostateczne oceny za I sem. do 05.01.23, za II sem i roczne do 16.06.23
18. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 31.10.22, 2.05.23, 09.06.23, egzaminy klas VIII
19. Dyżury 31.10.22, 23.12.22, 27.12.22, 28.12.22, 29.12.22, 30.12.22, 06.04.23, 07.04.23, 11.04.23, 2.05.23, 09.06.23

CELE BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA

a) sprawdzenie poziomu osiągnięć uczniów w zakresie opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem poszczególnych klas,
b) ustalenie typowych błędów i braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, określenie działań naprawczych,
c) wykazanie, że uświadomienie sobie (przed realizacją materiału programowego) przez nauczyciela i ucznia celów oraz zamierzonych efektów końcowych sprzyja skuteczniejszemu procesowi uczenia się i nauczania.
d) zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z rzeczywistą sytuacją egzaminacyjną (badanie kompetencji, badanie wyników nauczania)
e) doskonalenie organizacji egzaminu na terenie szkoły (badanie kompetencji, badanie wyników nauczania),
f) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie oceniania kryterialnego oraz wykorzystania wyników egzaminów, diagnoz.