Szkoła Podstawowa nr 8 w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 8 w Słupsku.

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-11
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Strona internetowa http://sp8.slupsk.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zdjęcia nie posiadaja pełnych opisów alternatywnych;
  • Część dokumentów w PDF nie jest dostępna cyfrowo;
  • Brak mapy serwisu;
  • Część artykułów na stronie nie posiada poprawnej struktury;
  • Nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;

Powody wyłączenia:

Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-31 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez jednostkę.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Trwają pracę nad zapewnieniem pełnej dostępności cyfrowej strony http://sp8.slupsk.pl

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ryszard Malinowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 791 223 893. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkolny jest obiektem wolnostojącym, zlokalizowanym w Słupsku przy ul. Grottgera 10 a. Prowadzą do niego drogi utwardzone (asfaltowe).

Budynek szkolny składa się z 3 segmentów:
- segment A - 4 – kondygnacyjny
- segment B - 3 – kondygnacyjny
- segment C - parterowy (stołówka z zapleczem kuchennym).

Budynek szkoły nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Osoby niepełnosprawne ruchowo poruszające się na wózkach nie mają możliwości wjazdu do budynku szkoły.
W budynku szkoły nie ma dźwigów osobowych ani towarowych.
Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia udostępnione dla uczniów, rodziców, opiekunów prawnych oraz interesantów: wejście główne z przodu budynku od ul. Koszalińskiej i wejście boczne od ul. Narutowicza. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach nie ma podjazdów ani wind dla wózków. Schody przy wejściu głównym mają 8 stopni. Przy schodach po prawej stronie znajduje się poręcz przytwierdzona do ściany budynku. Schody przy wejściu bocznym mają 12 stopni, potem jest podest i następnie 3 stopnie. Po obu stronach schodów znajdują się poręcze.
Przy drzwiach wejścia głównego po lewej stronie znajduje się włącznik uruchamiający dzwonek. Za jego pomocą można wezwać pracownika obsługi.
Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Szkoły Podstawowej nr 8 otrzymają niezbędną pomoc.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem, nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek pozbawiony jest udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.