Dyrektor szkoły mgr Marta Dyjas przyjmuje w sprawie skarg i wniosków - poniedziałek, środa 1300 - 1500.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.