Przyjmowanie skarg i wniosków możliwe jest codziennie, w godzinach pracy dyrektora. 

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.