Rozdział I

Nazwa, teren działalności i siedziba Stowarzyszenia

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Słupsk, Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Grottgera 10a

§ 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie używa podłużnej pieczęci z napisem: „Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku ul. Grottgera 10 a, 76-200 Słupsk”.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach statutowych.

Rozdział II

Cele i środki działania Stowarzyszenia

§ 6

I. Celem Stowarzyszenia jest:

1. Współdziałanie ze Szkołą Podstawową nr 8 w Słupsku, oraz udzielanie wszechstronnej opieki i pomocy Szkole,

2. Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych, projektów krajowych oraz od sponsorów na realizacje inicjatyw służących dobru uczniów, ich rodziców, nauczycieli, mieszkańców Słupska.

3. Wspieranie kształtowania postaw młodzieży, wpajania i rozwijania patriotyzmu, szacunku dla wiedzy, pracy i prawdy,

4. Utrzymywanie więzi koleżeńskiej między członkami Stowarzyszenia, nauczycielami i wychowankami Szkoły,

5. Inicjowanie i prowadzenie akcji ogólnospołecznych związanych z oświatą, kulturą fizyczną i ekologią, wszechstronna pomoc uczniom potrzebującym i uzdolnionym,

6. Działanie na rzecz oprawy infrastruktury rekreacyjno-dydaktycznej,

7. Działalność na rzecz propagowania krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

8. Działanie na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

9. Działanie na rzecz pomocy finansowej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej.

10. Działanie na rzecz kultury i sztuki.

II. Cele wymienione w § 6 pkt. I będą realizowane w następujących obszarach: wolontariatu, kultury fizycznej, integracji europejskiej, dobroczynności, praw człowieka, pomocy społecznej, oświaty, nauki, integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, medialnym, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

§ 7

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1) Działalność kulturalną w szczególności zakresie organizowania warsztatów i wystaw prac artystycznych, konkursów.

2) Działalność kulturalna w szczególności poprzez organizowanie koncertów, pokazów, przedstawień teatralnych oraz projekcji filmowych.

3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów i konkursów sportowych, sekcji zawodniczych, drużyn sportowych.

4) Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej przez działalność oświatową i wychowawczą.

5) Upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży np. organizowanie rajdów turystycznych, zielonych i białych szkół,wycieczek.

6) Pomoc finansowa i rzeczowa dla dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej jak tez dla szczególnie zdolnych dzieci.

7) Działalność oświatowa w celu podniesienia oferty edukacyjnej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

W skład Stowarzyszenia wchodzą członkowie:

1. Rzeczywiści,

2. Honorowi

§ 9

Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być tylko osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia.

§ 10

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie rzeczywiści są przyjmowani do Stowarzyszenia przez Zarząd na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.

§ 12

Członków honorowych mianuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§ 13

Członkowie maja prawo:

1. Korzystać ze wszystkich dóbr Stowarzyszenia,

2. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

3. Uczestniczyć we wszystkich formach działania Stowarzyszenia.

§ 14

Członków rzeczywistych obowiązuje:

1. Składka członkowska w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie

2. Przestrzeganie i stosowanie się do przepisów Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

3. Czynny udział w życiu Stowarzyszenia

§ 15

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1) Dobrowolnego wystąpienia przez członka ze stowarzyszenia zgłoszonego do Zarządu,

2) Skreślenia członka przez Zarząd za działalność na szkodę Stowarzyszenia,

3) Skreślenia członka przez Zarząd z powodu zalegania ze składkami członkowskimi wymienionymi w § 14 przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,

4) Zgonu członka.

Członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych

w § 15 ust. 1 pkt 2 i 3 do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Zarządu o skreśleniu.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie,

2. Zarząd Stowarzyszenia,

3. Komisja Rewizyjna

§ 17

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, poza wyjątkami przewidzianymi w statucie, zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,

2. Zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz decydowanie o udzieleniu absolutorium dla ustępujących władz,

3. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej

4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej,

5. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

6. Uchwalanie zmian Statutu,

7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

8. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

9.Podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

§ 20

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

2. Na pisemny wniosek 1/3 liczby członków rzeczywistych Stowarzyszenia,

3. W przypadku zaistnienia § 15 ust. 2 Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

4. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków, najpóźniej na 14 dni przed terminem jego zwołania,

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje jedynie nad sprawami, w celu których zostało zwołane.

§ 21

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem zarządzającym jego sprawami pomiędzy Walnymi Zebraniami.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnych Zebrań oraz postanowieniami Statutu,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

c) uchwalanie planów działalności oraz zatwierdzanie ich realizacji,

d) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

e) występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego,

f) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

g) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

3. W przypadku zdekompletowania składu Zarządu w okresie między Walnymi Zebraniami, Zarząd Stowarzyszenia jest uprawniony do

uzupełnienia składu Zarządu do liczby członków ustalonej na ostatnim Walnym Zebraniu. Takie uzupełnienie przez Zarząd nie może dotyczyć

łącznie więcej niż dwóch członków Zarządu. Dalsze uzupełnienie składu Zarządu dokonywane może być jedynie przez Walne Zebranie

Stowarzyszenia.

§ 22

Zarząd stowarzyszenia składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie, w tym:

1. Prezesa,

2. Wiceprezesa,

3. Skarbnika.

§ 23

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku,

2. W posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym w zakresie całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego.

3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku.

4. W przypadku zdekompletowania składu Komisji w okresie między Walnymi Zebraniami, Komisja jest uprawniona do uzupełnienia swojego składu do liczby członków ustalonej na ostatnim Walnym Zebraniu, lecz nie więcej niż o jedną osobę. Dalsze uzupełnienie składu Komisji dokonywane może być jedynie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie realizacji uchwał Walnego Zebrania oraz zgłoszonych skarg i wniosków,

2. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia z uwzględnieniem gospodarki finansowej, celowości i zasadności ponoszonych wydatków oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami,

3. Występowanie z wnioskami do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

4. Rozpatrywanie spraw przeciwko członkom Stowarzyszenia oraz sporów pomiędzy członkami.

§ 26

Szczegółowy tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 27

I. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1. Składki członkowskie,

2. Dotacje instytucji państwowych i społecznych

3. Darowizny, spadki i zapisy

4. Dochody z działalności własnej oraz majątku Stowarzyszenia.

5. 1% podatku.

II. Cały zysk z działalności przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia tj. działalność statutową.

III. Stowarzyszenie nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo SA związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swych członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§ 28

Do ważności oświadczeń woli w sprawach finansowych, majątkowych i innych Stowarzyszenia, wymagany jest podpis 2 osób z Zarządu

§ 29

Stowarzyszenie nie przyjmuje wpłat gotówkowych w wysokości równej lub przekraczającej 15000 Euro, w tym wpłat cząstkowych pochodzących z jednego źródła w okresie jednego roku.

Rozdział VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

1. Zmiany w Statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być dokonywane prawomocną uchwałą Walnego Zebrania zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa cel przeznaczenia majątku i podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.