Zarządzenie Nr 66/E/2023
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 30 stycznia 2023 roku

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 762, poz. 1082)
zarządzam, co następuje:

§ 1
Ustalam terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, określone w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

----

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do pierwszych klas szkół podstawowych
na rok szkolny 2023/2024

załącznik nr 2

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marta Makuch
ZASTĘPCA PREZYDENTA