Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku.

Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.
2. Statut Szkoły Podstawowej nr 8  im. Żołnierzy Armii Krajowej  w Słupsku.

Regulamin zawiera:
I. Postanowienia ogólne.
II. Organy Samorządu Uczniowskiego.
III. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
IV. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.
V. Uczniowskie i szkolne tradycje.
VI. Przepisy końcowe.

I. Postanowienia ogólne
§ 1. W Szkole Podstawowej nr 8 w Słupsku działa Samorząd Uczniowski zwany dalej ,,Samorządem”.
§ 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
§ 3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
§ 4. Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach. Regulamin wyborów do Samorządu jest zamieszczony w osobnym dokumencie jako Załącznik nr 1.
§ 5. Celem działania Samorządu jest:
a) uczenie się demokratycznych form współżycia,
b) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
c) uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji.
§ 6. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do:
a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami,
b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) rozwijania swoich zainteresowań,
d) korzystania z przywilejów wynikających z tradycji uczniowskich,
e) nauki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny.
§ 7. Samorząd broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.
§ 8. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
§ 9. W celu właściwego rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów, Samorząd może przeprowadzać ankiety.

II. Organy Samorządu Uczniowskiego
§ 10. Organami Samorządu są:
a) Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego,
b) Rada Samorządu
c) Trójki Klasowe.
§ 11.
1. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.
2. Organy Samorządu zobowiązane są raz na semestr składać sprawozdanie ze swej działalności na ogólnym zebraniu uczniów.
§ 12.
1. Zebrania Trójek Klasowych zwoływane są na wniosek:
a) opiekuna RSU,
b) przewodniczącego Samorządu,
c) co najmniej 1/5 uczniów Szkoły.
§ 13. Do kompetencji Zebrania Trójek Klasowych należy zgłaszanie i rozpatrywanie pomysłów, inicjatyw i projektów dotyczących życia Szkoły.
§ 14. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
a) wyłaniany jest w wyniku głosowania podczas wyborów do RSU- otrzymał największa liczbę głosów,
b) reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
c) kieruje pracą Samorządu.
§ 15. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:
a) Przewodniczącego,
b) Zastępcy Przewodniczącego,
c) Członków sekcji RSU,
§ 16. Zebrania RSU zwołuje opiekun SU lub Przewodniczący w porozumieniu z opiekunem Samorządu.
§ 17. Rada Samorządu:
a) opracowuje projekt prac Samorządu.
b) Ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla szkoły i Uczniów, reprezentuje opinie uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
c) Prowadzi bieżącą dokumentację prac.
§ 18. Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jej członków.
§ 19.
1. Do zadań Przewodniczącego należy:
a) realizacja programu zadań Samorządu,
b) nadzór nad pracami sekcji,
c) reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i poza szkołą, kontakty z przewodniczącymi klas.
2. Do zadań zastępcy należy wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji.
3. Funkcję rzecznika do spraw uczniów klas IV – VIII pełni w naszej Szkole Przewodniczący Rady Samorządu i w tej roli:
a) reprezentuje uczniów wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i poza szkołą,
b) wyznacza w klasach łączników, z którymi ściśle współpracuje.

III. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego
§ 20.
1. Opiekun Samorządu czuwa nad całokształtem pracy Samorządu.
2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.
3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.
4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

IV. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
§ 21.
1. Regulamin Samorządu.
2. Roczny plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego.
3. Regulamin wyborów Organów Samorządu Uczniowskiego.
4. Semestralne sprawozdania z działalności Samorządu.
§ 22. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
§ 23. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu oceniani negatywnie.
§ 24. Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów.
§ 25. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

V. Przepisy końcowe
§ 26.
1. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania (50 % + 1).
2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły, a jego egzemplarz jest umieszczony w stronie szkoły.
Załącznik nr 1.
Ordynacja wyborcza do Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku.
1. Samorząd Uczniowski to cała społeczność uczniowska, a Rada Samorządu to jej organ wykonawczo- zarządzający.
2. Rada samorządu Uczniowskiego jest wybierana w wyborach:
a) powszechnych – każdy uczeń ma prawo wziąć udział w wyborach i może być wybrany do Rady,
b) równych – każdy uczeń ma jeden głos,
c) bezpośrednich- każdy uczeń sam musi uczestniczyć w wyborach, nie może zastąpić go kolega,
d) tajnych – nikt nie ma czasu wiedzieć na kogo uczeń głosuje,
e) istnieje możliwość głosowania uczniów poprzez e-dziennik.
3. Każda klasa zgłasza dwóch kandydatów.
4. Na karcie wyborczej jest więcej kandydatów niż ma być wybranych. Aby głos był ważny, każda klasa jest zobowiązana podkreślić nazwiska trzech kandydatów . Karty do głosowania wrzuca się do urny wyborczej w określonym dniu.
5. Kandydaci do RSU na tydzień przed wyborami wywieszają plakaty wyborcze.
6. Przewodniczącym RSU zostaje kandydat , który uzyska największa liczbę głosów. W skład Rady wchodzą pozostali uczniowie z największą ilością głosów.