Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

 

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku. Podstawowe zadania biblioteczne oraz bieżąca obsługa czytelników realizowane są za pomocą komputerowego systemu bibliotecznego Librus Synergia.

 

 

I Postanowienia ogólne

 

1. Do zadań biblioteki należy:

 

a) wspieranie nauczycieli w ich pracy zawodowej i doskonaleniu własnym,

 

b) dostarczanie nauczycielom i uczniom środków dydaktycznych,

 

c) wspomaganie działań szkoły w realizacji programów nauczania, szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki.

 

d) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poprzez polecanie im odpowiedniej literatury pedagogicznej,

 

e) współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami, w tym z biblioteką publiczną,

 

f) wspieranie działań szkoły w zakresie przygotowania uczniów do życia

 

w społeczeństwie informacyjnym,

 

g) stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i zasobów bibliotecznych,

 

w tym z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,

 

h) organizowanie zajęć czytelniczych i lekcji bibliotecznych,

 

i) upowszechnianie czytelnictwa i mowy polskiej,

 

j) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i

 

pogłębianie nawyku czytania i uczenia się,

 

k) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

 

2. Księgozbiór biblioteki udostępniany jest nauczycielom, pracownikom oraz uczniom

 

i rodzicom Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku.

 

3. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

 

4. Biblioteka udostępnia zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

 

 

 

WYPOŻYCZALNIA

 

 

Każdy czytelnik wypożycza zbiory osobiście na swoje konto.

 

Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki:

 

- lektury na okres jednego miesiąca,

 

- pozostałe książki na okres dwóch tygodni.

 

W uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu).

 

Termin zwrotu książek, podręczników i innych materiałów dydaktycznych wypożyczonych z biblioteki upływa:

 

- dla uczniów tydzień przed zakończeniem roku szkolnego,

 

- dla nauczycieli i pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z dniem rozwiązania umowy.

 

Nauczyciele i pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych lub urlopach dla poratowania zdrowia zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

 

Klasy mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem opiekunów poszczególnych sal lekcyjnych. Opiekunowie (nauczyciele) ponoszą pełną odpowiedzialność za komplet wypożyczonych zbiorów.

 

Wobec czytelników (uczniów) przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń, aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji. Upomnienia mogą być przekazywane przez dziennik elektroniczny.

 

Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną zobowiązany jest:

 

- odkupić taką samą książkę,

 

- w wyjątkowych wypadkach, gdy jest to pozycja nieosiągalna na rynku, odkupić inną książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

 

Książki należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.

 

Uczniowie i pracownicy opuszczający szkołę zobowiązani są przed odejściem rozliczyć się z biblioteką oraz pobrać zaświadczenie potwierdzające zwrot wypożyczonych materiałów.

 

CZYTELNIA

 

 

Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki, wg informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń.

 

W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. księgozbioru podręcznego i zbiorów wypożyczalni, które podaje bibliotekarz.

 

Czytelnia jest miejsce cichej nauki własnej oraz douczania w ramach pomocy koleżeńskiej.

 

Czytelnik odpowiada osobiście za książki, z których korzysta, a dostrzeżone uszkodzenia zgłasza bibliotekarzowi.

 

W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

 

Do czytelni należy wchodzić bez wierzchniego okrycia.

 

 

 

 

STANOWISKO KOMPUTEROWE

 

 

Prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego mają wszyscy czytelnicy. Uczniowie klas 1 - 3 korzystają z komputerów pod opieką osoby dorosłej (rodzica, opiekuna lub nauczyciela).

 

Stanowisko komputerowe włącza, wyłącza oraz loguje i wylogowuje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.

 

Czytelnik ma prawo do korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu przez 1 godzinę lekcyjną. W przypadku braku oczekujących na skorzystanie ze stanowiska, czytelnik może korzystać kolejną godzinę lekcyjną.

 

Każda osoba korzystająca ze stanowiska komputerowego zobowiązana jest do dbałości o sprzęt, zachowania czystości, przestrzegania norm bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki, i jest odpowiedzialna za wszystkie straty powstałe z jej winy.

 

Uczniowie mogą korzystać z komputera i Internetu w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

 

Korzystanie z nośników danych jest możliwe po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

 

Przy jednym stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie dwie osoby.

 

Bezwzględny zakaz dotyczy:

 

- samodzielnego instalowania programów oraz zmian ich konfiguracji, a także zmian ustawień systemowych,

 

- prowadzenia działalności nielegalnej (kopiowania filmów, muzyki, programów komputerowych etc.),

 

- umieszczania w sieci nielegalnych informacji, oprogramowania, używania obelżywego języka, jak również podejmowania jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem obowiązującym w Polsce.

 

Przed opuszczeniem stanowiska należy skasować wszelkie wprowadzone dane.

 

Obowiązkiem użytkownika jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu oraz nośników informacji.

 

W przypadku niezgodnego z regulaminem korzystania z komputera bibliotekarz może odmówić uczniowi korzystania ze sprzętu.

 

Użytkownik poniesie wszelkie ewentualne koszty, łącznie z sądowymi, związane z naprawą szkód powstałych wskutek niezgodnej z prawem działalności użytkownika za pośrednictwem Internetu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.

 

2. Po ogłoszeniu przez Dyrektora Szkoły zarządzenia o inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych nauczyciele i opiekunowie pracowni zobowiązani sa do uzgodnienia i uaktualnienia stanu kont.

 

3. Zbiory nieaktualne, zniszczone i niekompletne należy zwrócić do biblioteki w celu ich kasacji.

 

4. Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Szkoły.

 

 

 

PODRĘCZNIKI DOTOWANE

 

 

ZARZĄDZENIE NR 1/ 2019

 

DYREKTORA

 

Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku

 

z dnia 02 września 2019 roku

 

 

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

 

Na podstawie art. 22ak ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku

 

§ 2

 

Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

 

1) szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Słupsku,

 

2) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku,

 

3) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,

 

4) podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki,

 

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Słupsk.

 

§ 3

 

Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

 

Podręczniki są użyczane uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

 

Użyczenia podręczników dokonuje wychowawca klasy oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.

 

Podręczniki na dany rok szkolny są użyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

 

Podręczniki są użyczane nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.

 

Użyczenie podręczników może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

 

Podręczniki są użyczane po zawarciu przez rodzica umowy użyczenia podręcznika, której podpisany jeden egzemplarz na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece.

 

Umowa zostaje zawarta na okres zajęć dydaktycznych etapu edukacyjnego klas I - VIII SP - tj. od dnia 2 września 2019 roku do dnia 25 czerwca 2020 roku.

 

Wzór umowy zawieranej pomiędzy szkołą a rodzicem określającej wzajemne prawa i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

Za zebranie od rodziców podpisanych umów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie jeden egzemplarz umów przekazuje do biblioteki szkolnej.

 

§ 4

 

Użyczone podręczniki szkolne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

 

§ 5

 

Uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły. Zwrot następuje nie później niż do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

 

Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

 

Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki – nauczyciele, o których mowa w ust. 2, dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

 

W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenie, rodzice są zobowiązani do zakupu (odkupienia) nowego podręcznika.

 

Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

 

§ 6

 

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem, do zachowania troski o ich walor użytkowy i estetyczny, do chronienia ich przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.

 

W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym fakcie nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

 

§ 7

 

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2019

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku

 

 

UMOWA UŻYCZENIA

 

 

zawarta w Szkole Podstawowej nr 8 w Słupsku w dniu ....................……………………… roku, pomiędzy:

 

Szkołą Podstawową nr 8 zwaną dalej „Użyczającym”, w imieniu której działa Marta Dyjas - Dyrektor szkoły, a …………………………………………………………………… zwanym dalej „Biorącym w użyczenie” zamieszkałym w .......................................................................................................... - rodzicem/opiekunem prawnym ................................................................. - ucznia klasy ................... szkoły podstawowej.

 

 

§ 1

 

Przedmiotem użyczenia są podręczniki do klasy ............ szkoły podstawowej zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

Użyczający oświadcza, że działa w imieniu Miasta Słupska jego właściciela oraz, że oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu do użyczenia, a Biorący do użyczenia przedmiot użyczenia przyjmuje.

 

 

§ 2

 

Biorący do użyczenia oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest przydatny do umówionego użytku. Protokół odbioru podręczników zawierający uwagi do ich stanu stanowi załącznik nr 1 do umowy użyczenia.

 

 

§ 3

 

Biorący w użyczenie zobowiązuje się, że będzie używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem, że utrzyma go w należytym stanie. Pod pojęciem należytego stanu rozumie się zużycie przedmiotu wynikające ze zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu użyczenia.

 

Biorący w użyczenie oświadcza, że przedmiot użyczenia nie ma wad wykraczających poza stan normalnego zużycia poza wynikającymi z protokołu odbioru.

 

 

§ 4

 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub nie zwrócenia podręczników Użyczający żąda zwrotu (odkupienia) podręcznika.

 

 

§ 5

 

Biorący w użyczenie podręczniki zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia w terminie ustalonym przez wychowawcę klasy, jednak nie później niż do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

 

Protokół zdawczo-odbiorczy podręcznika zawierający uwagi do jego stanu stanowi załącznik nr 2 do umowy użyczenia.

 

 

§ 6

 

Biorący w użyczenie zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia również w przypadku przejścia ucznia w trakcie roku szkolnego do innej szkoły. Zapis § 4 do 6 stosuje się odpowiednio.

 

 

§ 7

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Integralną część umowy stanowi Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku szkoły z dnia 2 września 2019 roku.

 

 

§ 8

 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.