1. Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad

i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy):

stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej;

czuwanie nad rozwojem mowy i jej doskonalenie;

zapobieganie dysharmoniom rozwojowym;

stymulowanie rozwoju poznawczo-językowego;

prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych, tj. ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalących mowę już ukształtowaną;

- słuchowych;

- logorytmicznych;

- usprawniających narządy mowy;

- artykulacyjnych;

- dykcyjnych;

współpraca z nauczycielami - uświadamianie ważności prawidłowej wymowy u dzieci;

- zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym;

- udostępnianie opracowanych materiałów.

pedagogizacja rodziców.

 

2. Diagnoza (rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych):

prowadzenie przesiewowych badań wymowy dzieci;

diagnozowanie logopedyczne;

 

3. Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom, które mają trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem):

objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci;

systematyczne prowadzenie terapii (w małych zespołach bądź indywidualnie);

rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy i umiejętności wypowiadania się;

wyrównywanie opóźnień mowy;

korygowanie wad wymowy;

stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego;

usprawnianie procesów wzrokowo - ruchowo- słuchowych;

wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją;

udzielanie porad i wskazówek;

prowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalenia w domu;