Powodzenie Terapii Logopedycznej:

 

 

1. SYSTEMATYCZNOŚĆ

 

na zajęcia należy przychodzić regularnie. Prócz tego należy ćwiczyć w domu co najmniej raz dziennie.

 

2. PRACA W DOMU

 

na zajęcia należy przynosić zeszyt (najlepiej w kratkę). Umieszczony w nim materiał ćwiczeniowy z zajęć umożliwia bowiem pracę w domu.

 

3. WSPÓŁPRACA

 

rodzic ma prawo konsultować się z logopedą w celu uzyskania informacji np. o postępach dziecka w terapii, sposobie pracy w domu itp. Rodzic ma obowiązek pracować z dzieckiem w domu w oparciu o materiał ćwiczeniowy zawarty w zeszycie do zajęć, bądź, gdy dziecko jest bardziej samodzielne- czuwać nad sposobem jego pracy. Rodzic może udostępnić logopedzie odpowiednie dokumenty specjalistyczne, które ułatwią poznanie dziecka, stworzenie indywidualnego programu terapii, dostosowanie zajęć do jego możliwości.

logopeda ma prawo do zmiany terminu zajęć, do pozyskiwania od rodzica/ opiekuna prawnego informacji nt. dotychczasowego rozwoju dziecka, jego stanu zdrowia i zainteresowań. Logopeda ma obowiązek w czasie trwania zajęć dbać o bezpieczeństwo dziecka, informować rodzica o przebiegu i efektach terapii, zgłaszać każdą nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia na zajęciach itp.

w razie pytań bądź wątpliwości logopeda jest do dyspozycji dzieci i ich rodziców/ opiekunów prawnych na terenie Szkoły w godzinach swojej pracy.

formy wymiany informacji: konsultacje indywidualne na terenie Szkoły, korespondencja w zeszycie do zajęć, komunikator e-dziennika, rozmowa telefoniczna.

 

4. POZYTYWNE NASTAWIENIE

 

wiara we własne możliwości oraz pozytywne myślenie dziecka oraz jego rodzica jak najbardziej ma wpływ na czas trwania terapii.

 

5. CIERPLIWOŚĆ

 

należy być cierpliwym w czasie trwania terapii. Zadaniem logopedy jest uwzględniać indywidualne możliwości dziecka. Nie należy się sugerować czasem trwania terapii innych uczniów.