Stypendium szkolne może otrzymać uczeń (klasy 1- 8) mieszkający w Słupsku i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Aby uzyskać stypendium należy wypełnić wniosek, dołączyć do niego dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskanych w sierpniu i złożyć do pedagoga szkolnego (gabinet 121) w terminie do 15 września.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto (za sierpień 2021r.)

Wnioski można pobrać u pedagoga szkolnego w gabinecie 121.

Do wniosku, w zależności od źródeł uzyskiwanych przychodów, należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia o wysokości dochodu (netto) za miesiąc sierpień:

 1. Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę,
 2. Renta lub emerytura (decyzja lub ostatni odcinek),
 3. Dowód otrzymania alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPR-u – fundusz alimentacyjny),
 4. Zaświadczenie właściwego urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 5. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej,
 6. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku). Osoba bezrobotna, która nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy dostarcza z PUP zaświadczenie, że nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy,
 7. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu (osoby niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy),
 8. Zaświadczenie z ZUS o otrzymywanym zasiłku przedemerytalnym lub świadczeniu przedemerytalnym,
 9. Zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).

Do dochodu nie wliczane są zasiłki celowe (jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne, obiady) oraz świadczenie wychowawcze 500+ wypłacane przez MOPR.

Osoba, która nie pobiera zasiłków, dostarcza z MOPR-u zaświadczenie, że nie pobiera takich zasiłków,

 1. Zaświadczenie o otrzymywaniu dodatku mieszkaniowego,
 2. Zaświadczenie o uzyskiwanych innych dochodach np. zasiłek chorobowy, macierzyński, wychowawczy, otrzymane darowizny, itp.

Stypendium szkolne jest przyznane tylko i wyłącznie na cele edukacyjne.

Zakupy mogą być dokonywane w dwóch terminach: od 1 września do 15 grudnia za I semestr i od 2 stycznia do 10 czerwca za II semestr.

Kontakt:

Alicja Matis

pedagog szkolny