• Pierwszeństwo z możliwości skorzystania ze świetlicy szkolnej
 • mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (strefa żółta i czerwonej.
 • Każdy uczeń uczęszczający do świetlicy szkolnej jest zobowiązany do przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w świetlicy szkolnej.
 • Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6:30-16.30. 
 • Nie podlega opiece nauczycieli świetlicy dziecko przebywające w szkole przed godz.6.30, a także dziecko które nie przyjdzie do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy.
 • Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych  wypełnionej karty zapisu oraz zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie, w terminie do 7 dni od momentu złożenia karty zapisu.
 • Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz aktualizacji danych.
 • Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice /opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym nauczyciela świetlicy. 
 • Uczniowie, którzy ukończyli 7 rok życia mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców.
 • Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia mogą być odbierane ze świetlicy tylko przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby dorosłe upoważnione pisemnie.
 • Dziecko należy odebrać do godziny określonej w karcie zapisu.
 • Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez wyrok sądu.
 • W razie nie odebrania dziecka przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby upoważnione nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz skontaktować się z Policją.
 • O wszelkich zmianach dotyczących opuszczania świetlicy przez dziecko czy trybu odbierania dziecka rodzice muszą powiadomić nauczycieli świetlicy na piśmie z aktualną datą i podpisem. 
 • Upoważnienia telefoniczne nie będą uwzględniane.
 • Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 • Za rzeczy zniszczone lub zagubione przez dzieci odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie prawni.
 • Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego semestralną i końcową roczną ocenę z zachowania.
 • W przypadku nie przestrzegania regulaminu świetlicy przez dziecko lub jego rodziców/opiekunów prawnych uczeń może być czasowo zawieszony w zajęciach świetlicy.
 • Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice/ prawni opiekunowie mogą zgłaszać i omawiać z nauczycielami świetlicy.
 • Rodzic/ prawny opiekun wyraża zgodę na udział dziecka w różnorodnych formach zajęć świetlicowych m.in. zajęcia plastyczne, konkursy organizowane dla świetlic szkolnych, zajęcia na powietrzu, zajęcia tematyczne itp.
 • Rodzic/ prawny opiekun wyraża zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy na zajęcia lekcyjne, dodatkowe, do biblioteki, na stołówkę szkolną , do szatni i toalety.
 • Rodzic/ prawny opiekun wyraża zgodę na wykorzystywania i rozpowszechnianie wizerunku niepełnoletniego dziecka (wraz z imieniem i nazwiskiem) utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z wydarzeń i zajęć organizowanych w ramach statutowej działalności świetlicy szkolnej (art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).