W roku szkolnym 2020/2021 od października będzie  realizowany Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy". 

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020 / 2021 - wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Głównym celem projektu jest stworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.Koordynatorami projektu są nauczyciele świetlicy szkolnej p. Dorota Sykuła oraz p. Agnieszka Michońska. Projekt będzie realizowany w świetlicy  oraz przez p. Beatę Stefaniec w zerówce.