Serdecznie zachęcamy wszystkie dzieci

do udziału w Konkursie Plastycznym "Zobacz MNIE". Głównym celem konkursu jest popularyzacja integracji społecznej zdrowych i niepełnosprawnych dzieci. Pozdrawiamy - D.Sykuła i A. Michońska

Regulamin Wewnątrzszkolnego Konkursu Plastycznego „Zobacz MNIE”.I Organizator:

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku. Nauczyciele: Dorota Sykuła, Agnieszka Michońska.
II Cele Konkursu

1. Popularyzacja integracji społecznej zdrowych i niepełnosprawnych dzieci.
2. Rozwijanie wyobraźni i talentu plastycznego.
3. Uwrażliwienie dzieci na problemy osób z niepełnosprawnością.
4. Zachęcanie dzieci do twórczego spędzania wolnego czasu.

III Uczestnicy Konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów z klas I-III uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku.

IV Czas trwania Konkursu

Prace konkursowe należy złożyć do świetlicy szkolnej w terminie od 25.01.2021r. do 25.02.2021r.
V Zasady uczestnictwa w Konkursie


1. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu przez ucznia jednej pracy plastycznej obrazującej hasło: „Zobacz MNIE”. Tematyka dotyczy integracji dzieci zdrowych z dziećmi niepełnoprawnymi.
2. Każda praca powinna być oznaczona poprzez wskazanie na odwrocie: imienia, nazwiska oraz klasy ucznia.
3. Technika wykonania pracy jest dowolna (w tym m.in. farby plakatowe, temperowe, akwarele, pastele, kredki świecowe, ołówkowe, wycinanka, wydzieranka, kolaż).
4. Prace mogą być wykonane na papierze lub kartonie. Dozwolony format pracy: A4 – A3.

VI Rozstrzygnięcie Konkursu

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez Organizatora w tym celu Komisja Konkursowa, której skład ustala Organizator.
2. Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia.
3. Komisja zastrzega sobie prawo do wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz terminie i sposobie ich wręczenia poprzez Facebooka szkoły, stronę internetową szkoły oraz przez e – Dziennik do dnia 01.03.2021r.

VII Dane osobowe

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursów jest Organizator. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez uczestników Konkursów będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

VIII Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje na temat Konkursu będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Organizatora.
2. Udział w Konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.