OCENA ZACHOWANIA

 

 

 

Ocenę zachowania ustala się na koniec każdego półrocza, przy czym ocena za II półrocze jest wpisywana na świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły.

 

W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

 

Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając punktowy system oceniania zachowania, opinię zespołu klasowego, opinię ocenianego ucznia oraz nauczycieli.

 

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

W indywidualnych i uzasadnionych przypadkach wychowawca może przy ustalaniu oceny zachowania uwzględnić widoczną poprawę i wystawić ocenę wyższą niż wynikałaby ona ze szczegółowych kryteriów.

 

W wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń dokona rażącego wykroczenia po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji przez radę pedagogiczną, wychowawca klasy, w porozumieniu z radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły, może zmienić wcześniej ustaloną ocenę zachowania (musi poinformować o tym fakcie rodziców ucznia).

 

Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

 

wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

 

postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności,

 

dbałość o honor i tradycje szkoły,

 

dbałość o piękno mowy ojczystej,

 

dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

 

godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

 

okazywanie szacunku innym osobom,

 

przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

 

Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

 

wzorowe

 

bardzo dobre

 

dobre

 

poprawne

 

nieodpowiednie

 

naganne