Zachowanie wzorowe  otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny bardzo dobrej oraz we wszystkich sprawach przestrzega obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły, w kulturze zachowania, wyglądzie, frekwencji i stosunku do nauki jest wzorem dla innych, wykazuje własną inicjatywę i samodzielnie wykonuje prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska, godnie reprezentuje klasę i szkołę na zewnątrz, dba o piękno mowy ojczystej, dba o honor i tradycję szkoły.