Zachowanie poprawne  otrzymuje uczeń, który w niewielkim stopniu bierze udział w życiu klasy i szkoły, nie w pełni wywiązuje się z obowiązków ucznia, zdarza mu się być nieprzygotowanym do zajęć, przeszkadza w ich prowadzeniu, nie wypełnia poleceń nauczyciela, dba o swoje zdrowie i higienę osobistą, strój i wygląd zewnętrzny nie odbiega rażąco od ogólnie przyjętych norm, swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia własnego i innych, właściwie odnosi się do pracowników szkoły, kolegów, innych osób, ma od 11 do 35 godzin wagarów i/lub od 16 do 35 spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze.