TRYB I ZASADY USTALENIA OCENY ZACHOWANIA

 

Nauczyciele powinni zostać poinformowani przez wychowawcę o przewidywanej ocenie zachowania co najmniej na dwa tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

Informację o przewidywanej nagannej ocenie zachowania wychowawca przekazuje uczniowi i rodzicom miesiąc przed zakończeniem półrocza (roku), a o innych ocenach z zachowania na dwa tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

Wychowawca jest zobowiązany zapoznać z trybem i zasadami ustalonej oceny zachowania uczniów na wrześniowej godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym, a rodziców - na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.

 

Ocena zachowania nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania, promocję i ukończenie szkoły.

 

Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 125 punktów. W ciągu semestru uczeń może zdobyć kolejne punkty lub stracić już posiadane. Ocena roczna z zachowania jest średnią arytmetyczną punktów z I i II półrocza.

 

Uczeń nie może na półrocze otrzymać zachowania:

 

wzorowego, gdy straci 30 punktów;

 

bardzo dobrego, gdy straci 50 punktów;

 

dobrego, gdy straci 100 punktów;

 

Zakres punktacji na poszczególne oceny

 

ocena wzorowa powyżej 250 punktów;

 

ocena bardzo dobra od 181 do 250 punktów;

 

cena dobra od 125 do 180 punktów;

 

ocena poprawna od 71 do 124 punktów;

 

ocena nieodpowiednia od 1 do 70 punktów;

 

ocena naganna 0 punktów i poniżej.

 

W sytuacji, kiedy uczeń popełni czyn o wysokiej szkodliwości społecznej, zagrażający życiu lub zdrowiu oraz w innych skrajnych przypadkach, może otrzymać ocenę naganną z pominięciem zasad punktowania.

 

W przypadku rażącego naruszenia regulaminu wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym udziela nagany lub typuje ucznia do nagany dyrektora.

 

Wychowawca zobowiązany jest do rzetelnego, systematycznego kontrolowania frekwencji swoich wychowanków. Jeśli uczeń opuścił 15 nieusprawiedliwionych godzin, wychowawca informuje rodziców przez e-dziennik, przy 30 nieusprawiedliwionych godzinach informuje pedagoga szkolnego.