Zachowanie bardzo dobre  otrzymuje uczeń, który nie spóźnia się na zajęcia szkolne i ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności, reprezentuje wysoką kulturę osobistą, aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły i środowiska, zachowuje się nienagannie w szkole i poza nią,jest koleżeński, chętnie pomaga innym, jest tolerancyjny dla poglądów innych niż własne, jego postępowanie wobec osób niepełnosprawnych nie budzi żadnych zastrzeżeń, dba o mienie szkoły i własne, dba o schludny strój codzienny, nosi strój galowy w czasie uroczystości szkolnych.