Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który opuszcza samowolnie i bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne – ma ponad 80 godzin wagarów i ponad 80 spóźnień w semestrze, nie przestrzega regulaminu szkolnego, niszczy mienie szkolne lub cudzą własność, często stwarza konflikty w klasie, w szkole i poza nią, dopuszcza się wymuszeń, wyłudzeń, szantażu, zastraszania, kłamstwa, kradzieży, pobić, nie szanuje szkolnych symboli i tradycji, kompromituje szkołę na zewnątrz, pali papierosy, w tym e-papierosy, pije alkohol, napoje energetyzujące, zażywa lub rozprowadza środki odurzające, jego postawa działa demoralizująco na innych, wulgarnie i arogancko odnosi się do nauczycieli, kolegów, innych osób, wchodzi w konflikt z prawem.