1

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

pn.: „Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy

Kobylnica”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn.:
  „Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja,
  Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.

 2. Projekt realizowany jest przez Lidera Projektu Miasto Słupsk w partnerstwie z Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Centrum Sportów Wodnych "OPTY Ustka" w Ustce i Fundacją Inicjatyw Niekonwencjonalnych "Sub ventum".

 3. Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek”.

 4. Projekt zakłada wykorzystanie narzędzi TIK w zaplanowanych zadaniach obejmujących proces kształcenia dzieci i doskonalenia kwalifikacji nauczycieli. Podczas realizacji Projektu wykorzystywane będą nowoczesne pomoce dydaktyczne wspierające proces nauczania i uczenia się.

 5. Projekt skierowany jest do dzieci oraz nauczycieli z 9 szkół podstawowych objętych projektem:

 1. Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego, Małachowskiego 9, 76-200 Słupsk, (SP9);

 2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka,
  ul. Leszczyńskiego 17, 76-200 Słupsk, (SP4);

 3. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Grottgera 10 a, 76-200 Słupsk, (SP8);

 4. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Bierkowie, ul. Grodzka 89,
  76-206 Słupsk 8, (SP Bier);

 5. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy, ul. Główna 63,
  76 - 251 Kobylnica, (SP Kb);

 6. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Kończewie, ul. Szkolna 1,
  76 – 251 Kończewo, (SP Kn);

 7. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie, ul. Słupska 5, 76 - 251 Kwakowo, (SP Kw);

 8. Szkoła Podstawowa im. Książąt Pomorskich w Słonowicach, Słonowice 4,
  76 - 251 Kobylnica, (SP Sł);

 9. Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Sycewicach, ul. Szkolna 1, 76 - 251 Kobylnica, (SP Sy).

 1. Zakres projektu obejmuje:

 1. Warsztaty szkutnicze "Młody konstruktor" - budowanie łodzi. Praca metodą projektu;

 2. Szkolne Koła Edukacji Morskiej pracujących metodą projektu (zajęcia pozalekcyjne);

 3. Zajęcia pozalekcyjne z nawigacji na mapie morskiej przygotowujących m.in. do udziału w Pomorskim Konkursie o Tytuł Mistrza Nawigacji;

 4. Morskie klimaty w języku angielskim – zajęcia wykorzystujące słownictwo angielskie w edukacji morsko – żeglarskiej;

 5. Preorientacja zawodowa w zakresie zawodów związanych z morzem (spotkania z przedstawicielami zawodów związanych z morzem);

 6. Praktyczne zajęcia żeglarskie na Stawku Łabędzim, akwaparku Trzy Fale w ramach Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego OMEGA 9;

 7. Zajęcia żeglarskie w porcie m. Ustka oraz na Morzu Bałtyckim;

 8. Obozy żeglarskie;

 9. Wyjazd do Przewłoki na warsztaty edukacyjne z zakresu fauny i flory Bałtyku oraz pracy rybaka zorganizowane przez Słowińską Grupę Rybacką;

 10. Wycieczki krajowe wspierające kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską: Oceanarium i Dar Pomorza;

 11. Wycieczki krajowe: Park Rekreacyjno-Edukacyjny Sea Park Sarbsk, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku;

 12. Naukowe Pikniki Żeglarskie wraz ze szkoleniem na temat bezpieczeństwa i zachowania się na akwenach wodnych śródlądowych;

 13. Szkolne Pikniki Naukowe z elementami edukacji morskiej;

 14. Metoda projektu edukacyjnego na zajęciach z zakresu edukacji morskiej – szkolenie dla nauczycieli;

 15. Szkolenia dla nauczycieli w zakresie umiejętności żeglarza jachtowego;

 16. Szkolenia dla nauczycieli w zakresie umiejętności sternika motorowodnego;

 17. Kurs na nauczyciela żeglarstwa (kurs dla nauczycieli);

 18. Udział nauczycieli w zajęciach Sieci współpracy i samokształcenia pn. “Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych";

 19. Szkolenia nauczycieli pod kątem wdrażania edukacji morskiej na lekcjach różnych przedmiotów;

 20. Udział nauczycieli w warsztatach “Kompetencje naukowo techniczne w edukacji morskiej”;

 21. Warsztaty dla nauczycieli z zakresu nawigacji na mapie morskiej oraz wykorzystania narzędzi nawigacji na różnych przedmiotach.

   1. Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

   2. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.

§ 2

SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Projekt - Projekt pn. „Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów
  i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica”.

 2. Regulamin - należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów i nauczycieli w Projekcie pn. „Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica”.

 3. Beneficjent – Miasto Słupsk.

 4. Koordynator Projektu – przedstawiciel Beneficjenta, pracownik Urzędu Miejskiego
  w Słupsku, oddelegowany do koordynacji przedmiotowego Projektu.

 5. Koordynator szkolny – nauczyciel odpowiedzialny za realizację części projektu
  w danej szkole podstawowej.

 6. Uczestnik/Uczestniczka Projektu - osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie (uczeń/uczennica, nauczyciel/nauczycielka) zgodnie z zasadami określonymi
  w niniejszym dokumencie.

 7. RPO WP 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 8. Uczeń/uczennica – osoba uczęszczająca do placówki oświatowej wymienionej
  w §1 ust. 6.

 9. Nauczyciel/nauczycielka – należy przez to rozumieć nauczyciela/nauczycielkę zatrudnionych w placówce oświatowej wymienionej w §1 ust. 6.

§ 3

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

1. Celem Projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów 9 szkół podstawowych poprzez wykorzystanie tematyki morskiej i żeglarskiej na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji morsko-żeglarskiej w ramach podstaw programowych różnych przedmiotów
i praktycznych zajęć żeglarskich, ukazywanie morskiego dziedzictwa kulturowego Pomorza i budowanie świadomości specyfiki regionu (m.in. poprzez wycieczki, obozy), promowanie i upowszechnianie zawodów i specjalności związanych z nadmorskim położeniem regionu, rozwijanie współpracy z innymi organami prowadzącymi szkoły podstawowe w celu upowszechniania edukacji morsko-żeglarskiej.

2. Cele szczegółowe:

 1. wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 870 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych objętych Projektem,

 2. wsparcie doskonalenia zawodowego 95 uczestników projektu (nauczycieli/nauczycielek) w zakresie m.in. kompetencji w zakresie rozumienia, tworzenia informacji, matematycznych, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, kompetencji cyfrowych, osobistych, społecznych, dydaktycznych, kreatywnych.

§ 4

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. W ramach Projektu:

 1. Uczestnicy - uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć i warsztatów rozwijających kompetencje kluczowe m.in. zajęcia z języka angielskiego, warsztaty edukacyjne
  z zakresu fauny i flory Bałtyku, zajęcia z nawigacji na mapie morskiej;

 2. Uczestnicy – nauczyciele będą mogli skorzystać ze szkoleń/kursów dla nauczycieli/nauczycielek podnoszących ich kompetencje i kwalifikacje zawodowe m.in. kurs na nauczyciela żeglarstwa, szkolenia w zakresie umiejętności sternika motorowodnego, warsztaty pn. “Kompetencje naukowo-techniczne w edukacji morskiej”.

2. Uczestnicy Projektu mogą uczestniczyć w kilku formach wsparcia, wg własnych potrzeb
i możliwości.

 

 

§ 5

UCZESTNICY/UCZESTNICZKI PROJEKTU

Projekt skierowany jest do 870 uczniów oraz 95 nauczycieli uczęszczających do placówek oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 6.

§ 6

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja dokonywana będzie w placówkach oświatowych objętych Projektem
  w zależności od formy wsparcia oraz zgodnie z założeniami Projektu.

 2. Uczeń/uczennica i nauczyciel/nauczycielka mogą zgłosić chęć uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego do Koordynatora szkolnego:

  1. dla ucznia/uczennicy - formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1 do Regulaminu;

  2. dla nauczyciela/nauczycielki - formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 2 do Regulaminu.

 1. Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zasadą równości szans kobiet
  i mężczyzn. Każdy z potencjalnych uczestników będzie miał jednakowy dostęp
  do zaplanowanych w Projekcie form wsparcia bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.

 2. Po dokonaniu rekrutacji uczestników - ucznia/uczennicy do Projektu, ich rodzice/opiekunowie prawni wypełnią i podpiszą niżej wymienione dokumenty:

  1. Deklaracja uczestnictwa ucznia/uczennicy - załącznik nr 3 do Regulaminu;

  2. Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbiorów: „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” – załącznik nr 5 do Regulaminu;

  3. Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – załącznik nr 6 do Regulaminu.

5. Nauczyciele, którzy wybrani zostaną do uczestnictwa w projekcie wypełnią niżej wymienione dokumenty:

 1. Deklaracja uczestnictwa nauczyciela/nauczycielki- załącznik nr 4 do Regulaminu;

 2. Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbiorów: „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” – załącznik nr 5 do Regulaminu;

 3. Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – załącznik nr 6 do Regulaminu.

6. Do Projektu nie zostaną zakwalifikowane osoby, które:

 1. złożą Formularz zgłoszeniowy inny, niż stanowiący załącznik nr 1 lub 2 do niniejszego Regulaminu,

 2. nie złożą Deklaracji uczestnictwa w Projekcie stanowiącej załącznik nr 3 lub 4 do Regulaminu,

 3. nie zgodzą się z wszystkimi postanowieniami Regulaminu i nie zobowiążą się do jego przestrzegania,

 4. uczęszczają do placówek oświatowych innych, niż wymienione w  § 1 ust. 6.

7. Koordynatorzy szkolni wszystkie złożone w danej szkole formularze ewidencjonować będą w rejestrach stanowiących odpowiednio załącznik nr 8 – Rejestr formularzy zgłoszeniowych dla ucznia/uczennicy i załącznik nr 9 - Rejestr formularzy zgłoszeniowych dla nauczyciela/nauczycielki.

§ 7

ZASADY REKRUTACJI

 1. Termin rekrutacji obejmuje okres 04 października 2021 roku do 30 czerwca 2023 r.

 2. W trakcie procesu rekrutacji wyłonionych zostanie 870 dzieci oraz 95 nauczycieli.

 3. W każdej placówce, wymienionej w § 1 ust. 6 niniejszego Regulaminu, Koordynator szkolny odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie rekrutacji dzieci do Projektu, w tym informowanie o Projekcie i rozpoczęciu rekrutacji, przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych, weryfikację pod względem formalnym otrzymanych dokumentów zgłoszeniowych, ewidencjonowanie otrzymanych dokumentów zgłoszeniowych poprzez sporządzanie list podstawowych i rezerwowych, organizację działań projektowych przydzielonych danej placówce (w tym: wycieczki, pikniki, zakupy, szkolenia dla nauczycieli, itp.).

 4. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w Projekcie w przypadku rezygnacji lub długotrwałego niestawiennictwa którejkolwiek z osób znajdującej się na liście podstawowej.

 5. Uczestnikiem/uczestniczką Projektu może zostać osoba (uczeń lub nauczyciel), która spełni łącznie następujące warunki:

 1. jest uczniem lub nauczycielem placówki, o której mowa w § 1 ust. 6,

 2. jest zainteresowany/na udziałem w Projekcie,

 3. dopełni wszystkich formalności określonych w niniejszym regulaminie.

§ 8

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU

1. Uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo do:

 1. uczestniczenia w nieodpłatnych formach wsparcia oferowanych przez placówkę oświatową, do której uczęszcza;

 2. korzystania z materiałów i/lub wyposażenia zapewnionego w okresie udzielanego wsparcia.

2. Uczestnik/uczestniczka zobowiązany jest do:

 1. uczestniczenia w formach wsparcia w pełnym zakresie przewidzianym programem;

 2. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia;

 3. potwierdzania każdorazowo obecności poprzez złożenie podpisu na liście obecności,

 4. złożenia usprawiedliwienia w przypadku nieobecności;

 5. udziału w systemie monitoringu, w celu oceny skuteczności działań podejmowanych w Projekcie: wypełnienia ankiety ewaluacyjnej oceniającej poszczególne formy wsparcia, wypełnienia ankiety na zakończenie udziału w Projekcie;

 6. uczestnictwa w egzaminach przeprowadzonych na zakończenie udziału
  w kursie/szkoleniu, jeżeli takie są przewidziane dla kursu/szkolenia;

 7. informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych i osobowych;

 8. wypełnianie innych dokumentów związanych z realizacją Projektu;

 9. dbania o powierzone w ramach Projektu materiały/wyposażenie;

 10. przekazania informacji na temat swojej sytuacji po opuszczeniu projektu.

§ 9

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, ma prawo do rezygnacji z udziału
  w Projekcie bez podania przyczyny, jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona pisemnie (
  załącznik nr 7 do Regulaminu – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie) w miejscu prowadzenia rekrutacji najpóźniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem formy wsparcia.

 2. W przypadkach uzasadnionych zdarzeń losowych niezależnych od Uczestnika/czki dopuszcza się rezygnację z udziału w danej formie wsparcia w trakcie ich trwania, nie później niż w terminie 3 dni od wystąpienia ww. zdarzeń.

 3. Każdy Uczestnik/czka zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach, przy czym dopuszcza się 20% nieobecność potwierdzoną zwolnieniem lekarskim bądź dokumentem wskazującym na inne zdarzenie losowe uniemożliwiające udział w zajęciach.

 4. W przypadku, gdy Uczestnik/czka będzie nieobecny na zajęciach w ilości zajęć przekraczającej 20% planowanej liczby godzin lub zrezygnował z udziału w Projekcie, straci status Uczestnika Projektu. Koordynator szkolny zobowiązany jest niezwłocznie przyjąć do udziału w Projekcie inną osobę (kolejną z listy rezerwowej).

 5. Koordynator szkolny zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki z listy uczestnictwa w przypadku naruszenia przez Uczestnika/ki niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

 6. W miejsce osoby, która zgodnie z § 9 zrezygnuje z uczestnictwa w Projekcie bądź zostanie skreślona z listy uczestnictwa, zakwalifikowana zostanie kolejna osoba z listy rezerwowej.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każda osoba biorąca udział w Projekcie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego.

 2. Regulamin obowiązuje do zakończenia realizacji Projektu.

 3. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane będą przez Beneficjenta.

 4. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych
  i wytycznych dotyczących Działania 3.1. RPO WP 2014-2020.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 października 2021 r. i obowiązuje przez okres trwania Projektu.

 1. Regulamin jest dostępny do wglądu w sekretariatach placówek oświatowych, o których mowa w §1 ust.6 oraz na ich stronach internetowych.

 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych
  do dokonania oceny i kontroli realizacji Projektu.

 3. Wszelkie zmiany do Regulaminu muszą być wprowadzone w formie pisemnej,
  z jednoczesnym niezwłocznym poinformowaniem Uczestników o wprowadzanych zmianach.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy dla ucznia/uczennicy

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela/nauczycielki

Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa ucznia/uczennicy

Załącznik nr 4 Deklaracja uczestnictwa nauczyciela/nauczycielki

Załącznik nr 5 Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 6 Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

Załącznik nr 7 Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie

Załącznik nr 8 Rejestr formularzy zgłoszeniowych dla ucznia/uczennicy

Załącznik nr 9 Rejestr formularzy zgłoszeniowych dla nauczyciela/nauczycielki