To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

      Rowerzyście, który nie ukończył 10 roku życia, wolno poruszać się po drogach rowerowych i chodniku jedynie pod opieką osoby dorosłej.

Według nowego brzmienia art. 94 Kodeksu wykroczeń, „kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych”. Oznacza to, że mandatem do 1500 zł będą mogły zostać ukarane osoby, które bez wymaganych uprawnień będą jeździć rowerem, hulajnogą elektryczną czy urządzeniem transportu osobistego.

Kartę rowerową, która uprawnia do poruszania się wyżej wymienionymi środkami transportu, można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminów sprawdzających kwalifikacje wg arkusza zaliczeń (MEN-VI/28) :

  •  wiadomości teoretyczne,
  • obsługa techniczna roweru,
  • umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego,
  • pomoc przedlekarska.

 

      Egzaminy takie przeprowadzane są w szkole podstawowej i Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, a organem wydającym dokument jest dyrektor szkoły.

 

      W naszej szkole nie ma dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu na kartę rowerową. Wszystkie wiadomości teoretyczne dzieci zdobywają w klasie IV podczas lekcji techniki, a umiejętności praktyczne, takie jak: ruszanie z miejsca, jazda prosto i po łuku oraz hamowanie w wyznaczonym miejscu, muszą posiąść we własnym zakresie z pomocą rodziców/opiekunów.

 

      Dwa razy w roku można przystąpić do egzaminów: wiosną (termin zależy od pogody) uczniowie klas V-VIII, a pod koniec roku szkolnego dzieci z klas IV.

 

Karta rowerowa jest bezpłatna, potrzebne jest tylko zdjęcie legitymacyjne.

 

UWAGA! Dziecko, które jeździ na rowerze, hulajnodze elektrycznej i UTO bez uprawnień podlega karze nagany albo karze mandatu (od 01.01.2022) do 1500 zł, który oczywiście płaci opiekun. W przypadku, gdyby uczeń uległ wypadkowi, firma ubezpieczeniowa może odstąpić od wypłaty odszkodowania. Dodatkowo jeżeli w wypadku uszkodzeniu uległby samochód, firma ubezpieczeniowa może domagać się od opiekunów dziecka pokrycia kosztów naprawy.