zdjęcia przedstawia troje uczniów ze skarbonką i plakatami zachęcającymi do wpłat na słupskie hospicjum

W dniach 25.10.2021r. – 5.11.2021r. w naszej szkole trwała akcja zbiórki pieniędzy na rzecz słupskiego hospicjum.

Z dużym zaangażowaniem kwestę zorganizowała i przeprowadziła liczna grupa wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariusza.  Przygotowano plakaty informacyjne, podczas przerw zbierano pieniądze.

Mając na uwadze ważność przedsięwzięcia,  uczniowie - ci mali i duzi - oraz pracownicy szkoły ochoczo wrzucali pieniądze do puszki.

                                                                         

 1. Szkolny Klub Wolontariusza jest organizacją młodzieżową działającą na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku.
 2. Klub skupia uczniów z klas siódmych i ósmych.
 3. Członkiem Klubu może być uczeń respektujący zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunowi Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką w formie „POROZUMIENIA’.
 4. Opiekunem Klubu jest pedagog szkolny.

5. Celem Klubu Wolontariusza jest:

 • zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu,
 • rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,
 • wykorzystanie umiejętności i zapału uczniów w pracach na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,
 • angażowanie się w ogólnopolskie i lokalne akcje o charakterze charytatywnym        (np. kwestowanie na rzecz słupskiego hospicjum, WOŚP itp.)

6. Każdy członek Klubu aktywnie włącza się w działalność Klubu:

 • uczestniczy w pracach na rzecz szkoły, środowiska szkolnego i lokalnego,
 • aktywnie działa w obszarze pomocy koleżeńskiej,
 • wspomaga różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne,
 • działa na rzecz środowiska naturalnego,
 • wykazuje zainteresowanie różnymi działaniami prowadzonymi na terenie szkoły i włącza się do ich realizacji,
 • zgłasza własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie. Jest kreatywny,
 • uczestniczy w spotkaniach Klubu,
 • podejmuje pracę w wymiarze, który nie utrudni mu nauki i pomocy w domu,
 • przestrzega Regulaminu, swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, jest przykładem dla innych.

7. Za aktywną pracę w wolontariacie członkowie klubu  mogą być nagradzani poprzez:

 • wyrażenie uznania słownego,
 • pochwałę na forum szkoły,
 • przyznanie dodatnich punktów zgodnie z Punktowym systemem oceniania zachowania,
 • wolontariusze kończący 8 klasę szkoły podstawowej mogą otrzymać wpis na świadectwie szkolnym (zgodnie z pkt. 19 załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939), który uprawnia do otrzymania dodatkowych 3 punktów przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

O dokonaniu wpisu na świadectwie decyduje opiekun wolontariatu w oparciu o:

- analizę aktywności wolontariusza (minimum 45 godzin przepracowanych w trakcie      roku szkolnego, głównie na rzecz szkoły),

- dostarczony dokument potwierdzający działalność wolontariacką w innych organizacjach młodzieżowych, a także w organizacjach  samorządowych, społecznych, fundacjach, stowarzyszeniach, itp.,

- analizę długości pracy ucznia w szkolnym wolontariacie,

- analizę takich cech wolontariusza, jak: obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność współdziałania, kreatywność.

 Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

8.  Członkostwo w Klubie ustaje przez:

 • ukończenie lub zmianę szkoły,
 • dobrowolne wystąpienie,
 • nie podjęcie działań wolontariackich.

 Opracowała

 Alicja Matis

 Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza